Polityka prywatności

Spółka Pro Duct by Business Friends sp. z o.o. i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich osoby odwiedzające stronę internetową skipperapp.pl/targi („Strona internetowa”) oraz jej podstrony. Pro Duct przetwarza dane osobowe użytkowników Strony internetowej zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony internetowej, która jest elementem promocji usług IncentiveApp oraz SkipperApp.

Spółka Pro Duct by Business Friends sp. z o.o., ul. Jankowska 10, 02-129 Warszawa (zwana dalej
Pro Duct” lub „my”) jest administratorem danych osobowych użytkowników Strony internetowej.  

Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:

  • jak i dlaczego Pro Duct zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze Strony internetowej;
  • na czym polega rola Pro Duct jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz
  • jakie są prawa użytkownika i obowiązki Pro Duct w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania

Pro Duct przetwarza dane użytkowników Strony internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności tej Strony.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Na naszej Stronie internetowej stosujemy pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z naszej Strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich stosujemy pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w zakładce „Polityka cookies”.

Podstawa prawna przetwarzania

Wypełniając formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej użytkownik może wyrazić zgodę na to, aby Pro Duct kontaktował się z użytkownikiem na podany w formularzu adres e-mail oraz numer telefonu w celach marketingowych dotyczących usługi IncentiveApp lub SkipperApp. Takie działanie ze strony Pro Duct odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, którą uczestnik wyraża wypełniając i przesyłając elektroniczny formularz do Pro Duct. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania ze Strony internetowej od jej wyrażenia przez użytkownika.

 Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać wyrażoną zgodę, pisząc e-mail na adres marketing@product.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przygotowywanie spersonalizowanych ofert i promocji związanych z usługą IncentiveApp lub SkipperApp, które wierzymy, że mogą zainteresować użytkowników, jak również innych informacji promujących usługę IncentiveApp lub SkipperApp. 

Ponadto, wszystkie dane, które posiadamy jako administrator danych, możemy przetwarzać również poprzez przesyłanie ich do innych przedsiębiorstw (spółek) z naszej grupy dla wewnętrznych celów administracyjnych, z powołaniem na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

Odbiorcy Twoich danych

Pro Duct może przekazywać dane osobowe innym spółkom z grupy przedsiębiorstw, do której należy Pro Duct. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie Pro Duct jako administratora.

Ponadto, w ramach dążenia do realizacji wymienionych wyżej celów, Pro Duct może ujawnić dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom spoza grupy Pro Duct, jeśli jest to potrzebne do zrealizowania dla Pro Duct określonych działań (np. usług). Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

  • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Pro Duct;
  • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu usługi IncentiveApp lub SkipperApp, przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu Pro Duct oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji związanej z IncentiveApp użytkownikom Strony internetowej i klientom.

Podejmowanie automatycznych decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe użytkowników Strony internetowej mogą być wykorzystywane przez Pro Duct do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zwłaszcza przy przetwarzaniu danych w celach marketingowych i przygotowywania spersonalizowanych ofert i promocji związanych z usługą IncentiveApp lub SkipperApp.

Czynności profilowania, których dokonujemy w żadnym wypadku nie będą wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Oznacza to, że na podstawie zebranych poprzez Stronę internetową danych osobowych, zostaną przypisane użytkownikom w sposób automatyczny pewne cechy lub tendencje – typowe dla osób, które również takie dane osobowe podały. Dzięki takim działaniom, Pro Duct będzie mógł zaoferować użytkownikom takie usługi, co do których istnieje najwyższa szansa, że będą dla nich interesujące. 

Dobrowolność podania danych oraz konsekwencje odmowy ich podania

Podanie powyższych informacji identyfikacyjnych i kontaktowych, a także wyrażenie zgody na marketingowy kontakt e-mailowy i telefoniczny ws. usługi IncetiveApps jest dobrowolne.

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania Pro Duct swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa podania danych osobowych może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji. Jeśli użytkownik nie wypełni elektronicznego formularza kontaktowego, a tym, samym nie wyrazi zgody na marketingowy kontakt e-mailowy i telefoniczny ws. usługi IncetiveApp lub SkipperApp, Pro Duct niestety nie będzie mógł takiego kontaktu nawiązać.

Okres przechowywania danych

Pro Duct będzie przechowywać dane osobowe użytkownika do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, odwołania zgody na marketingowy kontakt e-mailowy i telefoniczny ws. usługi IncetiveApp lub SkipperApp lub zgłoszenia przez użytkownika żądania ograniczenia przetwarzania albo usunięcia danych osobowych.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Pro Duct. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu Pro Duct są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Pro Duct niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.

Użytkownik ma również prawo:

  • żądać usunięcia swoich danych osobowych; 
  • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Pro Duct będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Pro Duct i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: marketing@product.pl.  

Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia użytkownik powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Obok opisanych powyżej praw, użytkownik posiada również prawo do tego, aby sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, gdy ze względu na jego szczególną sytuację nie chce, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli użytkownik zgłosi swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych w celu, którego dotyczy sprzeciw. W niektórych sytuacjach możemy mieć jednak ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które będą miały pierwszeństwo wobec jego interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych użytkownika może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić jego sprzeciwu.

Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych, to nie musi tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: marketing@product.pl.  

Osoby małoletnie

Pro Duct nie zamierza zbierać ani wykorzystywać przy użyciu Strony internetowej danych osobowych osób małoletnich poniżej 16. roku życia. Pro Duct nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16. roku życia na to, aby wypełniały i wysyłały formularz znajdujący się na Stronie internetowej.

W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16. roku życia stwierdzi, że taka osoba podała Pro Duct swoje dane osobowe, powinien nawiązać z Pro Duct kontakt. 

Jeżeli Pro Duct pozyska z jakiegokolwiek źródła informację o tym, że doszło do pozyskania za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16. roku życia, wszelkie dane dotyczące takiej osoby usunięte z baz danych przetwarzanych przez Pro Duct.

Kontakt z Pro Duct

Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Pro Duct jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Pro Duct by Business Friends Sp. z o.o., ul. Jankowska 10, 02-129 Warszawa lub w wiadomości e-mail pod adresem marketing@product.pl. Pro Duct przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.